fbpx
Transpò

Kisa Cheval, Bato ak Avyon gen an komen? Chak se yon fòm Tranpò. Transpò se mwayen pou w deplase moun oubyen bagay sòti yon kote ale yon lòt kote.