fbpx
Videyo


Dlo

Yon dlo ki rete nan yon bòl deyò pandan yon bon tan ap disparèt ti kras pa ti kras. Sa rele “Evaporasyon”. Aprann plis sou transfòmasyon an. Syans enteresan!


Egzèsis

An nou fè mouvman!!!
Egzèsis se yon bon fason pou w kenbe kò w an sante! Sote, Danse, Vole, Kouri!


Jewografi

Ou te konnen gen 10 depatman an Ayiti? Ke Ayiti ak yon lòt peyi yo rele Repiblik Dominiken sou yon zile ki rele Ispanyola? Aprann plis sou jewografi Ayiti.


Kwasans

Plant yo bezwen dlo, lè ak limyè solèy pou yo grandi. Pwosesis ki pèmèt yon plant pran enèji nan solèy la rele “Fotosentèz.” Ann aprann fason plant grandi.


Patrimwàn

Patrimwàn! Se valè materyèl ak imateryèl yon peyi. Se tout konstriksyon, estrikti, oswa espas inik ki enpòtan….


Pwosesis

Pwosesis tout se etap pou konplete nenpòt pwojè.
1) Imajine. 2) Planifye. 3) Rasanble materyèl ou . 4) Swiv plan an. 5) Pran plezi nan sa w kreye a!


Ritm/Kadans

Frape men w, “Pla pla”! Frape pye w “Pim pim”! Ou ka kreye yon ritm oubyen repetisyon plizyè lòt fason.
Aprann plis sou ritm!


Transpò

Kisa Cheval, Bato ak Avyon gen an komen? Chak se yon fòm Tranpò. Transpò se mwayen pou w deplase moun oubyen bagay sòti yon kote ale yon lòt kote.


Zouti

Mekanisyen bezwen kle ak tounvis. Atis bezwen plim ak penso. Boulanje bezwen kiyè ak chodyè.
Aprann lòt zouti ke yo itilize chak jou.