fbpx
Sa Lakou Kajou ye

DESKRIPSYON

Lakou Kajou se yon emisyon edikatif televize an Kreyòl pou timoun Ayisyen  ak tout fanmi yo. Se Blue Butterfly Collaborative ki kreye program la, an patenarya ak  Muska Group ak InnovEd, epi gras ak sipò W.K Kellogg Foundation ak FOKAL.

Nan Lakou Kajou nou jwenn yon pè marasa, Lili ak Tilou, ki se de pèsonaj prensipal emisyon an. Bèl kalite eksperyans yo fè nan Lakou lakay yo ak katye yo sèvi baz pou anseye yo lang kreyòl la, matematik, syans, rezoud pwoblèm ak plizyè lòt konesans. Istwa, mizik ak travay atistik ki nan pwogram nan rakonte eksperyans timoun yo viv chak jou nan kontèks ayisyen an.

Piblik nou

Nou distribiye Lakou Kajou bay plizyè chèn televizyon ki transmèt ann Ayiti. E nou rive jwenn timoun ki nan zòn elwanye yo a travè patenarya ke nou genyen avèk kèk lekòl, bibliyotèk epi gwoup kominotè yo. Gen plis pase 10 000 timoun ki deja gen chans gade emisyon Lakou Kajou a.

Vizyon nou

Lakou Kajou kwè ke tout timoun dwe jwenn aksè ak enfòmasyon edikatif kèlkeswa nivo ekonomik ou sosyal yo. Se poutèt sa, nou mete program nan disponib gratis pou tout timoun Ayisyen an Ayiti kou aletranje. Pwogram nan distribiye nan yon kad kominotè (tankou lekòl, legliz, asosyasyon, elatriye).

Enpak nou

Dènye rechèch ke nou te fè montre jan Lakou Kajou ap fè yon enpak mezirab nan lavi edikatif timoun yo! Yon etid avèk 113 timoun nan Dechapèl montre ke timoun yo aprann lè yo ekspoze a emisyon an. Etid la jwenn done enpòtan ki konfime kwasans nan aprantisaj sijè kourikouloum ke pwogram nan kouvri yo tankou literasi ak syans.

Lakou Kajou se kontribisyon nou pou amelyore konesans timoun Ayisyen toupatou.

 

 


EkipAlexandrine Benjamin
Chèf Pwojè

Linda Costigan
Pwodiktris Egzekitif

Jaury Mendela Jean-Enard
Manadjè Kominikasyon

Josiane Hudicourt Barnes
Chèf Edikasyon

Sipò Teknik

Francklin Benjamin, InnovEd – Charlotte Cole, Ed. D., Blue Butterfly Collaborative – Marc Prou, InnovEd – Sara Wolf, InnovEd