fbpx
Pou Paran

Paran yo, onè!
Nou kontan wè w nan lakou Kajou

Eske ou konnen si ou gade pwogram nan ak pitit ou l ap aprann pi plis? Men kèk ti aktivite amizan ou ka fè ak pitit ou pou ranfonse aprantisaj li.

MEN YON BON APWÒCH: GADE, POZE KESYON, FÈ 

1- Gade yon videyo.

2- Poze pitit ou kesyon sou sa nou sot gade ansanm lan.

3- Fè yon aktivite ki gen rapò ak istwa nou sot gade a.