Lakou Kajou

Anna Reeve

Anna

Kè mwen pi kontan lè m nan yon lekòl epi m santi enèji timoun yo ak anseyan yo. M kwè ak tout kè m tout timoun gen dwa pou yo resevwa bon jan kalite edikasyon, se pou rezon sa a ki fè m vin yon edikatris.
Espesyalizasyon m se nan devlopman kourikoulòm, diferansyasyon ansèyman, fòmasyon ak sipò teknik pou anseyan.

Scroll to Top