fbpx
Ti Lekòl Lakay–Domèn Espesifik

RESOUS LAKOU KAJOU EDE PITIT OU KONTINYE APRANN
PANDAN LEKÒL FÈMEN

Videyo Lakou Kajou ki santre sou yon domèn espesifik

Sou COVID-19

  • Pou prevni kont kontaminasyon Kowona Viris
  • Ale lopital oubyen rete an karantèn nan kay la?
  • Ki sa pou ou fè si ou sispèk ou ka gen Kowona Viris