Lakou Kajou

Fè konesans ak zanmi
Lakou Kajou yo

An nou jwe ak aprann ansanm !
zanmi lakou kajou

Fè konesans ak zanmi
Lakou Kajou yo

An nou jwe ak aprann ansanm !
zanmi lakou kajou
Joj ak grann li

Resous pou

Paran

Ou se pwofesè ki pi enpòtan pou pitit ou !
Lakou Kajou ap ofri ou aktivite ak resous pou ou menm ak fanmi w ka aprann ansanm.

Resous pou

Edikatè

Resous pou
Edikatè

Aprann kèk nouvo teknik ki pou ede w nan klas ou.
Lakou Kajou ka ede ou ranfòse konpetans ou pou ou vin yon anseyan pi efektif.
lk teachers
Scroll to Top