Lakou Kajou

Aktivite

Gade, poze kesyon, fè!

Chak epizòd nan Lakou Kajou baze sou yon sèl tèm. Epizòd sa yo bay leson nan lekti, aritmetik, konpetans pèsonèl, ak yon seri lòt objektif kourikoulòm.

Nou espere zouti sa yo ap itil nan aprantisaj elèv yo e ou menm ak elèv ou yo ap renmen Lakou Kajou !

desine pale 365 pot
Scroll to Top