Lakou Kajou

Ti Lekòl Lakay

till logo final

Ansèyman a distans pandan ijans

Ti Lekòl Lakay se yon pwogram a distans enteresan pou timoun ayisyen ki ranfòse objektif aprantisaj fòmèl ak enfòmèl. Seri pwogram odyo sa divize an 10 chapit. Chak chapit konsantre sou yon tèm diferan ki konekte ak kourikoulòm ministè edikasyon nasyonal, e ki anbrase lòt objektif ki gen rapò ak devlopman sosyo emosyonèl.

Ti Lekòl Lakay planifye ak yon fleksibilite ki pèmèt itilizasyon nan nivo preskolè jis 4yèm ane. Timoun yo ka koute li lakay yo, swa pou kont yo oswa ak lòt frè ak sè yo, an fanmi. Pwogram nan ka sèvi tou nan yon gran gwoup nan yon sant kominotè. Chak leson odyo dire ant 4 ak 10 minit epi gen kèk aktivite ki akonpaye anrejistreman an. Pou chak chapit gen 5 leson pou yon total 50 leson (10 chapit yo se : abèy, anviwònman, jewografi, plant, dlo, egzèsis, transpò, zouti, patrimwàn istorik, mezi). Tout kontni yo an kreyòl e yo gratis pou tout itilizatè yo.

Koneksyon ak kourikoulòm MENFP a

beaker

Syans

Eleman natirèl, kò nou, plant, bèt.
earth-globe

Syans sosyal

Istwa Ayiti, anviwònman sosyal, oryantasyon nan espas nou.
maths

Matematik

Kalkil, jewometri, mezi.
messages

Kominikasyon kreyòl

Lekti ak vokabilè.
Se pa ti kontan timoun mwen yo kontan resevwa leson an chak jou. Sa ede nou kite woutin jounen an pou nou resevwa yon mesaj espesyal pou timoun yo !
eksploratoryom lakou kajou 2

Egzanp aktivite Ti Lekòl Lakay

Scroll to Top