Lakou Kajou

Redui, resèvi, resikle

Videyo

Aktivite

Chante ak desinen: Chante chante a ansanm. Apre sa mande timoun yo fè yon desen pou ilistre pawòl yo:

  1. Desinen sa yo wè nan tèt yo
  2. Sou ki sa chante a pale
  3. Yon imaj ki pou ilistre nouvo lide ak vokabilè yo aprann ak chante a.

Odyo

Pawòl

Redui, resèvi, resikle

Èske nou konnen 3 R yo ?
Nou gen
Redui
Resèvi
Resikle (x2)

Redui
Resèvi
Epi Resikle
3 metòd ki ka aprann
Nou jere fatra n ap kreye
Redui
Resèvi
Epi Resikle

Men nan 3 metòd sa yo kiyès ki pi bon
Redui
M pa tande
Redui
Ban m di w
Si chak fwa ou pral nan mache
Ou pote sachè pa w
E si pou bwè yon bwason
Ou itilize boutèy an vè
Kon sa ou redui nan kantite fatra w ap pwodui

Si w fin bwè nan yon boutèy plastik
Olye w jete l ou mete dlo w ladann
Oubyen fè l sèvi yon po
Pou w kapab met flè
Lè konsa
Ou resèvi

E si tout fwa ou gen yon pwodui ou pa
ka resèvi
Ou ka travay li, transfòme l nan yon
pwodui ou ka itilize
Lè kon sa
Ou resikle l

Twa metòd ki ka aprann nou
Jere fatra n ap kreye
Redui
Resèvi
Epi Resikle
Men nan 3 metòd sa yo
Kiyès ki pi bon ?
Redui
M pa tande
Redui
Èske nou konnen 3 R yo ?
Nou gen
Redui
Resèvi
Resikle (x2)

Scroll to Top