Lakou Kajou

Koute ak li yon istwa

Li yon istwa

Chak liv gen 2 vèsyon : youn ki kolorye pou li pou timoun, epi yon lòt vesyon ki pi senp an nwa e blan pou timoun yo kolorye yo menm. Si ou vle enprime liv an koulè a pou distribiye nan enstitisyon ou, ou ka kontakte nou

Veti copy

Lili ak Tilou rankontre yon pòte ti chen e yo aprann jan ni chen ni moun se vètebre.

Lili ak Tilou dekouvri yon sèpantye sou pye kajou a e yo aprann zwazo bezwen zèl pou yo vole.

Timoun yo dekouvri yon tòti k ap ponn ze e yo aprann jan tòti lanmè ponn ze sou tè ak viv nan lanmè.

Ema pral vizite zanmi li Tito ki viv lòt bò fwontyè e yo fete ansanm epi selebre bon vwazinaj.

Koute yon istwa

Scroll to Top