Lakou Kajou

Akeyi elèv yo

Tan li dire : 00:33
Play Video

Ki sa teknik sa a ye ?

Salye elèv ou yo endividyèlman, ak yon bèl souri epi anpil enèji pozitif lè yo antre nan sal klas la chak maten.

Ki lè pou nou akeyi elèv yo ?

Chak maten lè timoun yo kòmanse antre nan klas ou a.

Pou ki sa li enpòtan ?

Lè w akeyi elèv yo kon sa, sa ap fè yo santi yo gen valè epi sa ap kreye yon klima pozitif. Yon klima pozitif enpòtan paske elèv yo santi yo kontan. Lè yo santi yo kontan, yo panse pi pozitif. Yon relasyon pozitif ant elèv ak anseyan se baz yon klima pozitif.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top