Lakou Kajou

Panse pozitif

Tan li dire : 01:15

Ki sa teknik sa a ye ?

Lè timoun yo gen santiman negatif, nou ka ede yo chanje emosyon negatif yo. Ankouraje yo fème zye yo, fè yon ti respirasyon, epi imajine yon moun oubyen yon kote ki fè yo santi yo gen kè yo kontan ak kè poze.

Ki lè pou w sèvi ak panse pozitif ?

Lè timoun yo gen santiman negatif.

Pou ki sa li enpòtan ?

Panse nou ak konpòtman nou mache ansanm. Pou elèv yo ka chanje konpòtman yo, fòk yo chanje panse yo anvan. Santiman yo vini natirèlman. Anpil fwa nou pa ka kontwole premye panse ki vin nan tèt nou, nou ka chanje sa nou fè ak sa ki pase nan tèt nou. Nou ka ede timoun yo chanje yon panse negatif ki pase nan tèt yo pou yo ranplase li ak yon panse pozitif. Sa ka ede timoun yo konpote yo nan yon mannyè pozitif.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top