Lakou Kajou

Mesaj enspirasyon pou aprantisaj sosyo emosyonèl

Tan li dire : 00:46

Ki sa teknik sa a ye ?

Ekri yon mesaj chak jou pou timoun yo sou tablo a pou ba yo enspirasyon epi ki konekte ak aprantisaj sosyo emosyonèl. Ou gen plis chans kòmanse jounen an sou yon bon pye epi nouri motivasyon timoun yo paske ou ka ranfose mesaj sa a pandan tout jounen an.

Ki lè pou ou sèvi ak mesaj enspirasyon ?

Ekri yon mesaj sou tablo a chak maten. Esplike ki sa mesaj la vle di, ki jan pou li enspire konpòtman yo. Ranfòse l pandan jounen lè gen timoun ki montre konpòtman w ap chèchè nan mesaj la.

Pou ki sa li enpòtan ?

Yon mesaj enspirasyon chak maten ka motive elèv yo epi ede yo devlope karakteristik nou ta renmen wè nan yon bon lidè, nan yon moun kòrèk.

Men kèk egzanp :

  • Jodi a, m ap chèche elèv ki gen anpil pasyans ak lòt yo.
  • Jodi a, m ap chèche elèv ki pwopoze tèt yo pou lidè yon aktivite.
  • Jodi a, m ap chèche elèv ki gen kouraj pou poze kesyon.
  • Jodi a, m ap chèche elèv ki pa pè di yo pa konprann.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top