Lakou Kajou

Ankouraje yon mantalite kwasans

Tan li dire : 00:53

Ki sa teknik sa a ye ?

Mantalite kwasans se yon fason panse ki fè elèv la kwè li kapab devlope kapasite li, konpetans li, entelijans li, ak pèseverans. Se yon fason pou nou ede elèv yo konprann menm si gen bagay yo pa ka fè kounye a, yo ka toujou kontinye pratike pou yo rive fè konn fè yo pi devan. Ede timoun yo sispann di : “Mwen PA kapab”. Kòmanse mande yo di “Mwen POKO kapab”. Mantalite sa a ede yo bati konfyans nan tèt yo epi ede timoun yo konsantre sou fè jefò.

Ki lè pou nou sèvi ak teknik sa a ?

Lè timoun yo ap aprann yon nouvo bagay, lè timoun yo gen difikilte pou yo konprann yon konsèp, epi chak fwa ou ka bay ankourajman ak lwanj pou jefò timoun yo.

Pou ki sa li enpòtan ?

Anseyan yo ka devlope yon mantalite kwasans lakay timoun yo pou enfliyanse elèv yo nan fason pozitif. Mantalite kwasans ankouraje elèv yo pou yo kwè nan tèt yo epi fè plis efò nan travay yo. Mantalite kwazans ede yo reflechi sou erè yo fè epi itilize nouvo estrateji k ap pèmèt yo reyisi.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top