Lakou Kajou

Boul lapawòl

Tan li dire : 00:40

Ki sa teknik sa a ye ?

Itilize yon boul pwofesè a ap pase bay timoun ki gen yon bagay pou yo di klas la epi elèv yo tou gen pou yo pase youn bay lòt. Boul lapawòl la ede timoun respekte lòt elèv yo lè yo gen lapawòl, epi kontwole lè yo ka pale epi ki lè yo fèt pou yo tande yon lòt moun

Ki lè pou nou sèvi ak boul lapawòl ?

Tout tan li posib (espesyalman lè gen yon diskisyon nan klas la epi anpil timoun ta vle pale ak patisipe). Sa ka yon aktivite ki fèt andedan klas la oswa nan lakou lekòl la.

Pou ki sa li enpòtan ?

Li ede timoun yo konprann epi sonje pou yo pa pale menm lè ak lòt yo, epi pran tan pou tande sa lòt yo ap di.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top